designanddialogue
cloudz

Forstå samtaler i klassen

Hva mener vi med dialogisk læring og undervisning?

Samtaler brukes til mange formål, både i undervisning og i andre sosiale sammenhenger. Dialog kan betraktes som en bestemt form for samtale som muliggjør læring gjennom utveksling av idéer. Under ser vi på verdien av dialog for læring i helklasse og i elevgrupper.

Introduksjon

I en dialog brukes språket som et verktøy som setter oss i stand til å forstå hverandres kunnskap og perspektiver. Det er viktig å forstå at dialog gjør at vi tenker sammen og konstruerer ny kunnskap sammen, i hvert fall for de som deltar i dialogen. Dialog er derfor samtaler med et bestemt formål og karakter. Utvikling av samtaler i klasserommet er sentralt for å bedre vilkårene for dypere læring.

Aktiviteter og emner

Generelt kan vi si at dialog sjelden opptrer som en samtaleform i klasserommet. De to ressursene under beskriver idéer om dialoger, brukt til ulike formål i klasserommet. Dette er en god start til å vurdere din egen praksis og hvilken rolle dialog spiller i undervisning og læring i ditt klasserom.

Leseaktivitet 1: Klassesamtaler og undervisning

Leseaktivitet 2: Neil Mercer om dialog

Bruk de tre spørsmålene under til å reflektere over din egen praksis. Det kan være en god idé å notere umiddelbare tanker.

 1. Vurder et eksempel på en nyttig samtale du nylig har fulgt i ditt klasserom.
 2. Tenk på en elev som du vet ikke får så mye ut av gruppearbeid, og som synes samarbeid med andre er vanskelig. Hva kan grunnen til dette være, og hvordan kan dette påvirke denne elevens læring?
 3. Hvordan kan en legge til rette for samtaler for læring i klasserommet?

Tilleggsressurser

Under finner du en initiell kartlegging som fokuserer på din rolle og bidrag til dialog i klasserommet. Hvilke strategier bruker du vanligvis  i undervisningen? Er det noen overraskelser?

Kartlegging 1: Samtale og undervisningkartlegging

 

Introduksjon

Lærere bruker samtaler i klasserommet til mange formål, blant annet for å gi informasjon, sjekke forståelse, holde kontroll, samt styre, planlegge og følge opp aktiviteter. Alle disse formålene med samtaler er viktige.

Det er noen måter en kan bruke samtaler for å fremme læring som betraktes som dialogiske, og dette er viktig for å utvikle undervisning. En lærer kan bidra vesentlig til en «dialogisk klasseromskultur» ved å modellere og fremme dialogiske interaksjoner.

Aktivitet og leseaktiviteter

Lærere kan bidra til at elevene lærer å tenke dialogisk på mange måter:

 • ved å knytte pågående aktiviteter til tidligere erfaringer, slik at elevene kan se at kunnskap de har kan brukes til å løse nye oppgaver,
 • ved å knytte elevenes idéer til nye pedagogiske opplegg som innebærer nye måter å lære fag eller emner,
 • ved å modellere måter å bruke språket slik at elevene kan se hvordan samtaler kan brukes til å dele og utvikle kunnskap.

Ressursene under beskriver hvordan dialogisk undervisning i hel klasse kan gjennomføres. Det er lagt vekt på strategier som vi kan tilegne for å utvikle en «dialogisk kultur» i klasserom.

Leseaktivitet: Dialogisk undervisning – Å organisere produktive dialoger i heleklasseøkter 

En måte å utvikle vår praksis er å undersøke hva vi allerede gjør. Gjennomfør kartleggingen av samtaler og undervisning under for å identifisere strategier som du ofte bruker i dine undervisningstimer. Er det noen overraskelser?

Aktivitet 1: Samtale- og undervisningskartlegging

TERC-prosjektet undersøkte hvordan en lærers bruk av ulike måter å stimulere samtaler kunne modellere og oppmuntre til dialog i klasserommet.

Denne ressursen kan brukes for å vurdere hvordan mål for og stimulering av samtaler kan utvikle dialogiske interaksjoner med elevene. Hva er det du allerede gjør regelmessig? Hva trenger du å utvikle?

Activity 2: Talk goals and moves

Når vi har samtaler med elever, kan det være fornuftig å få dem til å tenke over hva som er hensikten med samtaler i ulike sammenhenger. Denne ressursen foreslår måter du kan stimulere til samtaler og på hvordan samtaler brukes forskjellig i ulike sammenhenger.

Aktivitet 3: Snakk om det å snakke

Tilleggsressurser

Denne videoen er en kort introduksjon til arbeidet til Robin Alexander. Hans arbeid har bidratt til en forståelse av samtaler og pedagogikk på tvers av kulturer. Tenk over hvordan idéene som presenteres begrunner arbeidet du har gjort i denne delen.

Introduksjon

Læreren kan modellere interaksjonen som forventes mellom elever når de arbeider i grupper. Gruppearbeid er ofte betraktet som ineffektivt, men dette er bare tilfelle når elevene ikke forstår hva som kreves for å gjøre gruppearbeidet produktivt for å oppnå læring. For at det skal bli mer produktivt må gruppearbeidet inkludere dialogiske elementer som resonnering og rettferdiggjøring av egne idéer, at elevene arbeider mot enighet og utvikling av idéer, og at andre anerkjenner, stiller fokuserte spørsmål og gjentar disse idéene.

Dette faller ikke naturlig for barn. For å kunne utvikle samtaler mellom elever og læreren, må læreren både modellere dialogen i sin interaksjon med klassen, og vise elever hvordan en kan bruke utforskende samtaler i gruppeaktiviteter. Dette handler blant annet om å inkludere grunnregler for samtaler i grupper.

Aktiviteter og leseaktiviteter

Samtaler kommer i mange former. Under presenteres ressurser og aktiviteter som kan bidra til din utvikling i forhold til å få elevene til å forstå formålet med samtaler for læring. Det er nyttig å jobbe gjennom dem i den rekkefølgen som er presentert her.

Neil Mercer har kategorisert gruppesamtaler i tre typer – disputerende (kranglete), kumulativ og utforskende.

Aktivitet 1: Tre typer samtaler

Vurder hvorfor det er viktig å tenke over hvilken type samtale som er vanlig i elevgrupper.

Leseaktivitet 1: Klassesamtaler i grupper

Elever kan gjøres oppmerksom på at samtaler for læring er noe annet enn bare prat. Aktivitetene under kan gjøres i klassen:

Aktivitet 2a: Å forberede elevene til utforskende samtaler 

Aktivitet 2b: Å finne ut ved å snakke sammen

Snakkepunkter er en utmerket måte å få elevene til å dele idéer. Prøv disse sammen med dine elever.

Aktivitet 3: Samtalemomenter om det å snakke

Når elevene har vurdert de ulike formålene for samtaler for ulike sammenhenger, er det viktig at de vurderer i detalj hvordan de kan snakke sammen i grupper på en måte som utvikler læring. Den beste måten å gjøre dette på er å få dem til å utvikle grunnregler for samtaler.

Leseaktivitet 2: Om grunnregler for samtaler

Aktivitet 4a: Grunnregler for å snakke og tenke sammen

Aktivitet 4b: Elevene utvikler grunnregler for utforskende samtaler

Tilleggsressurser

Leseaktivitet 1: Gruppearbeid – å forsikre seg at alle elevene samarbeider i et utdanningseffektivt gruppearbeid

Det er mange måter for elever å øve på grunnregler for samtaler. En idé er å bruke ressursen under, ‘magiske tallbokser’.

Aktivitet 5: De magiske tallboksene – å øve på grunnreglene

Introduksjon

Essentially, we are trying to get the students to do the following things when working together:

 • Invite elaboration or reasoning
  (Key words like “why?”, “how?”, “what caused?” or speculation/prediction would/could/might happen if….?)
 • Make reasoning explicit; justify
  (Key words like “because”, “so”, “therefore”, “thus”, “imagine if”)
 • Build on ideas: Make a relevant contribution to the dialogue by building on, adding to, reformulating or clarifying one’s own or other’s contributions
 • Connect: Make explicit links to ideas / positions / arguments / artefacts / prior contributions or knowledge beyond the immediate dialogue

In all activities, where appropriate, we should be encouraging them to do these things; a focus on the ground rules for talk helps here.

In addition it may be useful to set a specific dialogic intention for the Talkwall task. This means devising tasks that use Talkwall specifically to build on ideas; provide reasons/elaborate/justify; or connect.

Repertoire

Below is a repertoire of how Talkwall can be used in whole class and group settings to create dialogue around ideas. Consider this a ladder, where simple uses of Talkwall are at the top, and more advanced uses of Talkwall follow.

The organiser's screen displaying the feed of contributions.

Whole class dialogue

The teacher invites contributions to Talkwall from individuals/small groups; these can then be used as a basis for whole class dialogue.

Students may use any device to contribute, including their smartphone.

How to:

Group dialogue

The students engage in dialogue around an activity, using Talkwall to accumulate ideas.
Students can modify their own ideas, and use, edit and comment on other students´ contributions. This feature would need to be carefully managed by the teacher – e.g. the teacher may assign contributions to be commented on by other students.

If they use another student’s contribution as the basis for their idea it is important that they make it clear how their contribution builds on what has gone before – this is a key feature of exploratory talk.

How to:

The organiser's screen displaying the organiser's wall. The feed panel is closed, and the contributions are enlarged using the zoom in the right corner.

Whole class dialogue

Contributions in the feed can be pinned by the teacher for further work at the wall.

All messages, whether posted by teachers or students, can be moved and arranged on the participants’ walls.

How to:

Group dialogue

Students can use hashtags to highlight keywords and phrases. Hashtags can also be added to previously posted messages.

When discussed, the class can be asked to interrogate the relevance of hashtags to the contribution, for example by the teacher asking ‘why do you think that this idea goes here?’ ‘why do these ideas go together?’ ‘why would we not put this idea here?’

The important point is that students have to make their reasoning behind their decisions clear as they group the hashtags.

How to:

The organiser's screen displaying the feed to the left, the organiser's wall in the background and the filter to the right.

Whole class dialogue

The teacher can filter students’ contributions both in the message feed and on the wall. This is an effective way to review a large number of contributions. The teacher may ask the students to use specific hashtags, such as #pro, #contra, #fact, #opinion, #reason, etc. and use the filter to quickly get an overview of the group work.

How to:

Group dialogue

Students can organize their ideas by dragging their contributions on their own wall.

Once ideas have been placed on the wall, a focus on one idea can be achieved by highlighting the contribution. Here, the point is to get the students to examine the statements in more depth, either as a class or in groups.

How to:

The organiser's screen displaying all the participant's walls in the panel to the left. The selected wall is displayed instead of the organiser's wall.

Whole class dialogue

If students have been asked to create individual or groups walls, the teacher can select and display students’ walls.

This is helpful if the teacher wants to show different participants’ ideas and participants’ organization of these ideas.

How to: